brand-guideline

Divine Corp là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Gaming và eSports. Chúng tôi mong muốn phát triển và học hỏi từ ngành công nghiệp đầy tiềm năng này. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ cách sử dụng đúng cách những thiết kế liên quan đến thương hiệu, dù vậy, chúng tôi đánh giá cao về việc bạn liên hệ với chúng tôi trước khi sử dụng những thiết kế này.

Divine Corp

Quy chuẩn về cách viết đúng.

Divine divine Devine Di vine

font

Aa Montserrat

Aa Montserrat

Aa Montserrat

Aa Montserrat

Divine Corp

Quy chuẩn về cách hiển thị, độ phân cách giữa các yếu tố hiển thị.

  • #0951E8 C85% M69% 0% 0% R9 G81 B232

  • #189EFF C68% M31% 0% 0% R24 G158 B255

  • #09C6E8 C66% M0% 7% 0% R9 G198 B232

Divine Corp

  • #0951E8 C85% M69% 0% 0% R9 G81 B232

  • #189EFF C68% M31% 0% 0% R24 G158 B255

  • #09C6E8 C66% M0% 7% 0% R9 G198 B232

Divine Corp
Divine Corp